Zapytanie ofertowe VIDEOCONE

Zapytanie ofertowe

VIDEOCONE

 

Zainteresowane firmy uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na ,,VideoCone system” dla firmy BAARS Paweł Jóźwiak dla projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie BAARS Paweł Jóźwiak poprzez zakup środków trwałych i oprogramowania” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych:

Zestaw systemu  pomiarowego  CPT wraz z modułem VideoCone.

Przedmiot zapytania zostanie zamontowany na nowej sondzie statycznej na podwoziu gąsienicowym typu mini-crawler.  Sonda nie posiada wyposażenia CPT więc konfiguracja sprzętowa powinna zawierać wszystkie elementy elektroniczne potrzebne do przeprowadzenia testu VideoCPT.

Wymagania.

  1. System CPT wraz z VideoCone..

W skład systemu powinny wchodzić wszystkie elektroniczne elementy potrzebne do przeprowadzenia testów VideoCPT.System akwizycji danych CPT powinien być analogowy.

  1. Oprogramowanie niezbędne do rejestracji  wyników w czasie rzeczywistym podczas testu.
  2. Moduł Video powinien mieć gwint typu STD dla połączeń z żerdziami.

         Oferta powinna zawierać:

- specyfikację parametrów

- termin realizacji zamówienia nie późniejszy niż 15.12. 2016 r.

- sposób realizacji zamówienia

Kryterium wyboru oferty będzie: cena 100%

Oferta powinna być ważna na dzień zawarcia umowy sprzedaży

Termin realizacji zamówienia przewidziany jest w okresie: od 01.11.2016 r. do 15.12.2016 r.

Proszę o przedstawienie oferty do dnia 5.10.2016

 

Request for quotation

VIDEOCONE

Please, submit a quotation for a ,,VideoCone system” for BAARS Paweł Jóźwiak for the project titled “Implementation of innovative solutions in BAARS through the purchase of fixed assets and software” co-financed within the framework of the Wielkopolska Regional Operational Programme for the years 2014-2020.

Specification of the minimum technical parameters:

The set of the CPT measuring system with the VideoCone module.

The subject of the request will be mounted on a new static probe on a mini-crawler. The probe does not have CPT equipment, so hardware configuration should contain all the electronics needed to perform the VideoCPT test.

Requirements.

  1. The CPT system together with the VideoCone.

The system should include all the electronic components necessary to carry out the VideoCPT tests. The CPT data acquisition system should be analogue.

  1. The software required to register the results in real time during the test.
  2. The Video module should have the STD thread for connections with rods.

         The quotation should include:

- parameters specification

- the deadline of order execution not later than December 15, 2016.

- order execution manner

The selection criterion will be: Price 100%

The quotation should be valid on the day of the sale contract conclusion

The term of the order execution is projected in the period: from November 1, 2016 to December 15, 2016.

Please, submit the quotation by October 5, 2016.