MODUŁ SEJSMICZNY

Testy sejsmiczne są prowadzone podczas badania CPT lub CPTU (SCPT lub SCPTU). Sondowania SCPTU polegają na pomiarze czasu propagacji fali poprzecznej w gruncie pomiędzy powierzchnią terenu, a końcówką sondy, w której zainstalowano dodatkowo akcelerometry . Fala sejsmiczna generowana jest poprzez uderzenie (w kierunku poziomym – fala poprzeczna, ścinająca) w stalowy element umieszczony w gruncie na powierzchni terenu. W momencie uderzenia rozpoczyna się rejestracja sygnału (prędkości lub przyspieszeń) w końcówce sondy. Na podstawie czasu dotarcia fali sejsmicznej na głębokość, na której aktualnie znajduje się sonda, określa się średnią prędkość propagacji fali poprzecznej w gruncie (Vs). Wykonując badania np. co 1 m po głębokości i porównując ze sobą wyniki pomiarów na sąsiednich poziomach określić można prędkość propagacji fali w danej warstwie o miąższości 1 m.

Elementy pomiarowe systemu sejsmicznego mogą być na stałe wbudowane w stożek CPTU  lub dołączane do niego jako osobna sekcja przewodu. System taki może być wyposażony w pojedynczy akcelerometr, ustawiony w płaszczyźnie poziomej (w jednym kierunku) lub w zestaw trzech akcelerometrów, co pozwala na pomiar niezależnie od kierunku wymuszenia w płaszczyźnie poziomej, a dodatkowo na pomiar prędkości propagacji fali podłużnej (Vp)i wyznaczenie modułu odkształcenia (E0) oraz współczynnika Poissona (v).

 

Specyfikacja techniczna
System pomiarowy S - CPT(U)

Modele stożków

CFI, CFII,CFIP,CFIIP

Typ stożka oraz średnica

"15" 44mm

Powierzchnia przekroju "Qc"

15cm2

Powierzchnia tulei ciernej "Fs"

200cm2

Maksymalne ciśnienie porowe

2MPa

System pomiarowy

Geologger 8/24P lub GME 500

Spełnione standardy

3 akcelerometry
sejsmiczne w kierunku
x,y,z dla Vp i Vs
umiejscowione 66 cm
nad tipem stożka

Przyrząd pomiarowy

System sejsmiczny
oparty na oscyloskopie

Spełnione standardy

ISSMGE

ISO 22476-1