Analizy stateczności

Mężczyzna dokonujący analizy stateczności na laptopie

W szerokiej ofercie, jaką przygotowaliśmy, znajdą Państwo możliwość wykonania analizy stateczności i osiadania gruntów. Te obliczenia umożliwiają sporządzenie ekspertyz dla osuwisk, naturalnych skarp, czy sztucznych nasypów, jak choćby rozwiązania inżynieryjne połączone z budową dróg, mostów, tuneli oraz linii kolejowych. Mamy świadomość, że od zgromadzonych i interpretowanych przez nas danych zależy nie tylko powodzenie konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim trwałość wznoszonych konstrukcji, a co za tym idzie – bezpieczeństwo ich użytkowników. Jeśli więc poszukują Państwo doświadczonych fachowców, dla których sporządzenie analizy stateczności i osiadania nie stanowi trudności, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

 

Po co wykonuje się analizę stateczności?

Analiza stateczności gruntu jest zabiegiem, który wykonuje się dla obiektów usytuowanych bezpośrednio na osuwisku, naturalnej skarpie czy sztucznym nasypie, lub blisko krawędzi bądź podnóża. Procedura ta pozwala wykazać czy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk osuwiskowych i jeżeli tak, to w jakim stopniu. Do analizy stateczności i osiadania gruntu konieczne jest posiadanie danych dotyczących sposobu oraz głębokości posadowienia, a także obciążeń przenoszonych przez dany obiekt na podłoże gruntowe. Analizę stateczności i osiadania gruntów przeprowadza się według charakterystycznych układów obciążenia, które odpowiadają różnym fazom wykonania oraz eksploatacji nasypu. Zebrane dane pozwolą ocenić, czy w danym miejscu opłaca się przeprowadzić inwestycję.

 

Metody obliczeń

Obliczenia wykonujemy na przekrojach wyinterpretowanych przez naszych specjalistów na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych. Stosujemy wiele metod w tym metody Bishopa i  Felleniusa. należące do najczęściej stosowanych analitycznych metod obliczeń stateczności w kraju i Europie. W analizach stateczności uwzględniamy zapisy z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. – Rozdział 2 - § 144 „wskaźniki stateczności skarp i zboczy określane indywidualnie metodami podanymi w Polskich Normach nie powinny być mniejsze niż 1,5”. W przypadku konieczności odniesienia wyników do innych norm bądź wytycznych dobieramy odpowiednie współczynniki obliczeniowe w taki sposób aby były one zgodne z założeniami.

 

DANE DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI GRUNTÓW

Jednym z najważniejszych elementów obliczeń stateczności jest wprowadzenie danych wejściowych czyli parametrów gruntu. Naszym założeniem jest jak najlepsze odwzorowanie parametrów geotechnicznych dlatego nie wykorzystujemy zależności korelacyjnych dostępnych w normach oraz literaturze. Wszystkie dane wykorzystywane do stworzenia modelu obliczeniowego są wyznaczane metodami bezpośrednimi na podstawie sondowań statycznych, dynamicznych oraz badań laboratoryjnych na pobranych próbach gruntu. Wysoka jakość wykonywanych przez nas sondowań CPT-u umożliwia ciągłe określenie parametrów fizykomechanicznych w profilu, które jest weryfikowane badaniami laboratoryjnymi.analiza-statecznoci2
analiza-statecznoci3
analiza-statecznoci4
analiza-statecznoci1