mask

Analizy stateczności

Mężczyzna dokonujący analizy stateczności na laptopieW swojej ofercie posiadamy również możliwość wykonania analizy stateczności gruntu dla osuwisk, skarp naturalnych i sztucznych oraz nasypów kolejowych bądź drogowych. 

 

Metody obliczeń

Obliczenia wykonujemy na przekrojach wyinterpretowanych przez naszych specjalistów na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych. Stosujemy wiele metod w tym metody Bishopa i Felleniusa. należące do najczęściej stosowanych analitycznych metod obliczeń stateczności w kraju i Europie. W analizach stateczności uwzględniamy zapisy z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. – Rozdział 2 - § 144 „wskaźniki stateczności skarp i zboczy określane indywidualnie metodami podanymi w Polskich Normach nie powinny być mniejsze niż 1,5”. W przypadku konieczności odniesienia wyników do innych norm bądź wytycznych dobieramy odpowiednie współczynniki obliczeniowe w taki sposób aby były one zgodne z założeniami.

 

Dane do obliczeń

Jednym z najważniejszych elementów obliczeń stateczności jest wprowadzenie danych wejściowych czyli parametrów gruntu. Naszym założeniem jest jak najlepsze odwzorowanie parametrów geotechnicznych dlatego nie wykorzystujemy zależności korelacyjnych dostępnych w normach oraz literaturze. Wszystkie dane wykorzystywane do stworzenia modelu obliczeniowego są wyznaczane metodami bezpośrednimi na podstawie sondowań statycznych, dynamicznych oraz badań laboratoryjnych na pobranych próbach gruntu. Wysoka jakość wykonywanych przez nas sondowań CPT-u umożliwia ciągłe określenie parametrów fizykomechanicznych w profilu, które jest weryfikowane badaniami laboratoryjnymi.


analiza-statecznoci2
analiza-statecznoci3
analiza-statecznoci4
analiza-statecznoci1