SONDOWANIE STATYCZNE CPTU

Nasza oferta obejmuje sondowanie statystyczne sondą stożkową CPTU. W celu przeprowadzenia badania statycznej penetracji stożka, za pomocą żerdzi w grunt wprowadza się pentametr, czyli sondę w kształcie stożka. Należy ją wprowadzać ze stałą prędkością, tak aby uzyskać wynik penetracji na poziomie ok. 2 cm na sekundę. W trakcie testu na bieżąco monitoruje się wartości oporu penetracji stożka (qc ), oporu tarcia na tulei ciernej (fs ,) oraz ciśnienia porowego (u2).

Elektryczne piezostożki CPTU to precyzyjne przyrządy pomiarowe celowo opracowane dla badań geotechnicznych gruntu. Sondy CPTU są wyposażone w czujniki tensometryczne umożliwiające pomiar siły oporów wprowadzania stożka (qc ) i tarcia tulei ciernej (fs ,). Piezostożki CPTU są wyposażone w czujnik ciśnienia (u2) umożliwiający pomiar in-situ ciśnienia porowego w trakcie badania. Wszystkie te parametry są mierzone w sposób ciągły i jednoczesny. Czujniki ciśnienia mogą ponadto służyć do wykonywania testów rozpraszania (dyssypacji) nadwyżki ciśnień porowych. Sondowanie statyczne sondą stożkową CPTU charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru i wrażliwością na zmienne właściwości podłoża. Badanie przy pomocy sondy CPTU w porównaniu z sondowaniem CPT umożliwia otrzymanie bardziej szczegółowych parametrów podłoża gruntowego. Dzięki możliwości pomiaru ciśnienia porowego gruntu sondą CPTU można określić np. spójność gleby lub warunki wodno-gruntowe. Oprócz przeprowadzania sondowania statycznego CPTU wykonujemy sondowanie CPT i testy sejsmiczne. Do tego celu wykorzystujemy moduł sejsmiczny.

Co obejmuje interpretacja CPTU?

Interpretacja jakościowa sondowania CPTU obejmuje określenie:

• jednorodności budowy podłoża,

• granic między różnymi pod względem litologicznym warstwami,

• granicy między gruntami nasypowymi a rodzimymi,

• wstępnej oceny stopnia skonsolidowania gruntów spoistych.

Interpretacja ilościowa obejmuje z kolei określenie:

• rodzaju gruntu (najczęściej na podstawie diagramu Robertsona),

• stanu (ID) gruntów niespoistych i konsystencji (ID) gruntów spoistych (na podstawie zależności korelacyjnych),

• parametrów odkształceniowych (M0, E0) i wytrzymałościowych (Ф’, cu) gruntów,

• nośności pali fundamentowych (metody bezpośrednie).

Jak wygląda profesjonalne badanie podłoża gruntowego sondą statyczną? Możecie dowiedzieć się tego na naszym filmie. Zapraszamy do jego obejrzenia.

 

sonda 4
sonda 3
sonda 2
sonda 1