Sondowanie SCPTU

Realizujemy zlecenia na sondowania SCPTU. Metoda ta zapewnia szczegółowe informacje o parametrach gruntu in-situ. Testy sejsmiczne mogą być prowadzone podczas badania CPT lub CPTU (SCPT lub SCPTU). Jest to wygodne i efektywne narzędzie do ustalenia prędkości propagacji fali poprzecznej (vs) i podłużnej (vp ). Parametry te umożliwiają wyznaczenie początkowego modułu ścinania G0, modułu odkształcenia E0 (odpowiednik modułu Younga dla gruntów), co pozwala na wyliczenie współczynnika Poissona.

Jak wykonuje się sondowanie SCPTU?

Sondowania statyczne SCPTU polegają na pomiarze czasu propagacji fali poprzecznej w gruncie pomiędzy powierzchnią terenu, a końcówką sondy, w której zainstalowano dodatkowo akcelerometry lub geofony. Fala sejsmiczna generowana jest poprzez uderzenie (w kierunku poziomym – fala poprzeczna, ścinająca) w stalowy element umieszczony w gruncie na powierzchni terenu. W momencie uderzenia rozpoczyna się rejestracja sygnału (prędkości lub przyspieszeń) w końcówce sondy. Na podstawie czasu dotarcia fali sejsmicznej na głębokość, na której aktualnie znajduje się sonda, określa się średnią prędkość propagacji fali poprzecznej w gruncie. Wykonując badania np. co 1 m po głębokości i porównując ze sobą wyniki pomiarów na sąsiednich poziomach określić można prędkość propagacji fali w danej warstwie o miąższości 1 m. Badania SCPTU wykorzystywane są w geologii w celu poszukiwania kopalin, a także wód geotermalnych. Sondowanie SCPTU, obok sondowania CPTU i CPT wykorzystywane jest do określania parametrów podłoża budowlanego.

Znaczenie testów sejsmicznych

Znaczenie testów sejsmicznych jest trudne do przecenienia. Bez wnikliwie przeprowadzonej ekspertyzy nie da się bowiem podjąć poważnych działań inwestycyjnych – czy to budowlanych, czy wydobywczych, czy nawet ochronnych. Wykonywane przez nas badania wykorzystywane są przez liczne jednostki – firmy oraz instytucje. Dzięki uzyskanym tą drogą informacjom, można należycie określić stateczność podłoża, co znajduje jednakowe zastosowanie zarówno w budownictwie, jak i eksploatacji cennych złóż naturalnych.

 

Sondowanie SCPTU 2
Sondowanie SCPTU 3
Sondowanie SCPTU 4
Sondowanie SCPTU 5
Sondowanie SCPTU 6
Sondowanie SCPTU 8
Sondowanie SCPTU 7
Sondowanie SCPTU 1
Moduł sejsmiczny

Testy sejsmiczne są prowadzone podczas badania CPT lub CPTU (SCPT lub SCPTU). Sondowania SCPTU polegają na pomiarze czasu propagacji fali poprzecznej w gruncie pomiędzy powierzchnią terenu a końcówką sondy, w której dodatkowo zainstalowano akcelerometry. Fala sejsmiczna jest generowana poprzez uderzenie (w kierunku poziomym – fala poprzeczna, ścinająca) w stalowy element umieszczony w gruncie, na powierzchni terenu. W momencie uderzenia rozpoczyna się rejestracja sygnału (prędkości lub przyspieszeń) w końcówce sondy. Na podstawie czasu dotarcia fali sejsmicznej na głębokość, na której aktualnie znajduje się sonda, określa się średnią prędkość propagacji fali poprzecznej w gruncie (Vs). Wykonując badania na głębokości np. co 1 m i porównując ze sobą wyniki pomiarów na sąsiednich poziomach, można określić prędkość propagacji fali w danej warstwie o miąższości 1 m.

Elementy pomiarowe systemu sejsmicznego mogą być na stałe wbudowane w stożek CPTU lub dołączane do niego jako osobna sekcja przewodu. Taki system może być wyposażony w pojedynczy akcelerometr ustawiony w płaszczyźnie poziomej (w jednym kierunku) lub w zestaw trzech akcelerometrów. Pozwala to na pomiar niezależnie od kierunku wymuszenia w płaszczyźnie poziomej. Dodatkowo testy sejsmiczne umożliwiają pomiar prędkości propagacji fali podłużnej (Vp)i wyznaczenie modułu odkształcenia (E0) oraz współczynnika Poissona (v).

Zajmujemy się również pomiarem przewodności elektrycznej gruntu. Badanie to wykonujemy metodą sondowania statycznego CCPTU.

Specyfikacja techniczna
System pomiarowy S - CPT(U)
Modele stożków CFI, CFII,CFIP,CFIIP
Typ stożka oraz średnica "15" 44mm
Powierzchnia przekroju "qc " 15cm2
Powierzchnia tulei ciernej "fs ," 200cm2
Maksymalne ciśnienie porowe 2MPa
System pomiarowy Geologger 8/24P lub GME 500
Spełnione standardy 3 akcelerometry sejsmiczne w kierunku x,y,z dla Vp i Vs umiejscowione 66 cm nad tipem stożka
Przyrząd pomiarowy System sejsmiczny oparty na oscyloskopie
Spełnione standardy ISSMGE ISO 22476-1