Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną

Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną

 

dr inż. Bartłomiej Czado

 

W wyniku intensywnego rozwoju obszarów miejskich inwestorzy coraz częściej decydują się na lokalizowanie nowych obiektów na terenach, które wcześniej omijano ze względu na niekorzystne warunki gruntowe. Zastosowanie posadowienia głębokiego (np. pale fundamentowe, ściany szczelinowe) jest w takiej sytuacji istotną alternatywą dla kosztownych metod wymiany bądź wzmacniania gruntu. Dąży się tu do redukcji kosztów wykonania fundamentów obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków bezpieczeństwa (nośności) i użytkowalności. Metody takie wymagają precyzyjnego określenia parametrów podłoża gruntowego. Badania gruntu in situ, w tym przede wszystkim sondowania geotechniczne, są tutaj naturalnym wyborem.

W ostatnich latach coraz częściej do oceny warunków gruntowych wykorzystywane jest badanie sondą statyczną CPT. Polega ono na wprowadzeniu w grunt ze stałą prędkością sondy w kształcie stożka (ang. cone penetration test) z jednoczesnym pomiarem oporów penetracji oraz oporów tarcia na umieszczonej bezpośrednio za stożkiem tulei ciernej. Charakter badania CPT szczególnie predystynuje je do zastosowania jego wyników do oceny nośności pali fundamentowych. W pracy postawiono tezę o możliwości bezpośredniego wykorzystania parametrów uzyskiwanych sondą CPT do modelowania zachowania pala pod obciążeniem, a w konsekwencji do wyznaczania nośności fundamentów palowych. Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy zagadnień stanów granicznych fundamentów palowych, gdzie wymagane jest sprawdzenie stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowalności. Stan graniczny nośności pala głównie dotyczy nośności gruntu otaczającego pal, gdyż konstrukcja pala w większości przypadków nie ulega zniszczeniu. Zatem, gdy w niniejszej pracy mowa jest o nośności pala, to rozważana jestona jako relacja siły obciążającej pal do jego przemieszczenia w otaczającym go gruncie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z całością pracy dostępnej na stronach biblioteki Politechniki Krakowskiej.

Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną

W szczególności prosimy zwrócić uwagę na rozdział 3 i 4 pracy.

Autor przeprowadził porównanie badań penetrometrami typu CPTM i CPTE.

Doktor Czado przeprowadził własne badania w tym zakresie i ze zględu na różnice w wynikach pomiarów autor całkowicie odstąpił od wykonywania badań penetrometrem mechanicznym Begemanna (CPTM), uznając ich wyniki za niedostatecznie wiarygodne. W niniejszej pracy wykorzystał tylko dane uzyskane w badaniach przeprowadzonych sondą typu CPTU.

 Sonda CPT