Krakowskie Seminarium Naukowo-Techniczne dotyczące sondowania CPTU

Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Polski Komitet Geotechniki o. Małopolski, firma BAARS oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej) i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Inżynierii Wodnej
i Geotechniki) zorganizowały w dniu 8 listopada 2016r. w Krakowie, Seminarium naukowo-techniczne nt.

"Badania podłoża gruntowego sondą statyczną - sprzęt, jakość, interpretacja"

Celem tego spotkania było przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z badaniami gruntu in-situ z wykorzystaniem sondy statycznej. Seminarium stało się dogodnym miejscem do wymiany doświadczeń oraz prezentacji innowacyjnego oprzyrządowania CPT, którym dysponuje firma BAARS.

Część audytoryjna została przeprowadzona w budynku Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, przez dr inż. Bartłomiej Czado. Omówił on zagadnienia: polowych metod badań podłoża, rodzaju badań typu direct pushing, sprzętu i jakości badań CPTU oraz wymogów Eurokodu 7 i specyfikacji technicznych ISO dotyczących sondowań CPTU. Oprócz teorii uczestnicy Seminarium mieli okazję zapoznać się z procesem interpretacji wyników badań.

W części warsztatowej zlokalizowanej na terenie Kampusu UR, właściciel firmy BAARS Paweł Jóźwiak oprócz przeprowadzania pokazowych testów na sondzie typu CPT TRUCK, wyjaśniał i krok po kroku prezentował w jaki sposób należy przygotować sprzęt do badań, aby spełniały one obowiązujące normy. Omówił rzeczywiste wyniki badań uzyskane w trakcie trwania sondowania. Ponadto zostały omówione: zagadnienie filtrów porowych i zużywających się części stożków oraz ich znaczenie w jakości badań.

Seminarium współorganizowali: mgr inż. Jacek Stanisz (AGH) oraz dr inż. Andrzej Gruchot (UR).

Seminarium cieszyło się sporym zainteresowaniem, dlatego Organizatorzy planują kolejne edycje.