Streszczenie prelekcji którą zaprezentuje dr inż. Bartłomiej Czado na V Konferencji Geoinzynieria w budownictwie.

Polowe badania gruntów na potrzeby projektowania obiektów energetyki wiatrowej.

STRESZCZENIE

W ostatnich latach w naszym kraju obserwować można intensywny rozwój energetyki wiatrowej. Konieczność spełnienia przez Polskę wymagań wynikających z założeń pakietu klimatycznego na rok 2020 sprawia, że w najbliższych latach trend ten zostanie najprawdopodobniej utrzymany lub nawet wzmocniony.

Budowa fundamentów pod wieże siłowni wiatrowych wymaga szczególnego zakresu rozpoznania parametrów podłoża gruntowego. Większość takich fundamentów posadowiona jest na głębokich palach, więc i rozpoznanie podłoża musi sięgać na odpowiednio dużą głębokość. Dodatkowo szczególny charakter obciążeń przekazywanych na fundament siłowni z wirnika, poprzez gondolę i wieżę, sprawia, że dane o podłożu pochodzące z samych tylko wierceń geotechnicznych są niewystarczające dla prawidłowego zaprojektowania posadowienia.

W rozpoznaniu podłoża pod tego rodzaju obiekty coraz większego znaczenia nabierają sondowania geotechniczne (głównie statyczne typu CPTU oraz badania dylatometryczne) a szczególnie ich odmiany umożliwiające pomiar in-situ prędkości propagacji fali poprzecznej w gruncie (S-CPTU i S-DMT), a następnie wyznaczenie na jego podstawie modułu G.

W referacie przedstawione zostanie zagadnienie wyznaczania parametrów podłoża gruntowego za pomocą sondy statycznej S-CPTU (m.in. na potrzeby projektowania obiektów energetyki wiatrowej), ze szczególnym uwzględnieniem wymogów, jakie stawia dla tych badań norma Eurokod 7 oraz odpowiednie specyfikacje techniczne ISO. Omówione zostaną szczegółowo zarówno zagadnienia związane z samym wykonaniem badań, jak i z interpretacją ich wyników.

 

Na ciąg dalszy zapraszamy 4-5 listopada Kraków V Konferencja Geoinżynieria w budownictwie...