Czym jest tzw. monogram Robertsona?

W celu określenia rodzaju gruntu przeprowadza się sondowanie statyczne sondą stożkową CPT. Sondy te są wyposażone w czujniki tensometryczne, które umożliwiają pomiar sił oporów wprowadzania stożka (qc) i tarcia tulei ciernej (fs). Badania pozwalają na interpretację jakościową, jak i ilościową sondowania CPT. W ramach interpretacji ilościowej możliwe jest określenie rodzaju gruntu, co najczęściej odbywa się z zastosowanie tzw. monogramu Robertsona. 

ikony wyliczenia

Ocena rodzaju gruntu zgodnie z klasyfikacją Robertsona

Przy klasyfikacji gruntów zgodnie z tzw. monogramem Robertsona nie istnieje konieczność definiowania parametrów gruntów, ponieważ są one automatycznie przypisywane do konkretnego profilu geologicznego. Jest to jeden z głównych powodów, dla których oszacowanie przeprowadzonego badania przebiega stosunkowo szybko i w zrozumiały sposób. Ustalenie rodzaju gruntu odbywa się na podstawie skorygowanych parametrów wartości oporu na stożku.

Warto przy tym podkreślić, że funkcjonują dwa warianty klasyfikacji gruntów według Robertsona, a mianowicie z roku 1986 i z roku 2010. W wariancie z 1986 uwzględniono 12 obszarów SBT (Soil Behaviour Type), a do z nich podporządkowano grupy gruntów (bez bliższego uszczegółowienia). Wyszczególniono w nim następujące typy zachowania gruntu (SBT):

 1. Wrażliwy drobnoziarnisty
 2. Materiał organiczny
 3. Ił pylasty do iłu
 4. Pył ilasty do iłu pylastego
 5. Pył piaszczysty do pyłu ilastego
 6. Piasek pylasty do pyłu piaszczystego
 7. Piasek do piasku pylastego
 8. Piasek
 9. Piasek gruby do piasku
 10. Bardzo zwięzły drobnoziarnisty (Grunt prekonsolidowany lub scementowany)
 11. Piasek do piasku ilastego (Grunt prekonsolidowany lub scementowany)

Nowsza klasyfikacja według Robertsona, a więc z roku 2010, zawiera mniejszą liczbę poszczególnych klas gruntu niż oryginalna z 1986. Jest w niej zawarte 9 obszarów SBT:

 1. Wrażliwy, drobnoziarnisty
 2. Grunty organiczne - ił
 3. Ił - ił pylasty do iłu
 4. Mieszaniny Pyłu - pył ilasty do iłu pylastego
 5. Mieszaniny piasku - piasek pylasty do pyłu piaszczystego
 6. Piaski - czysty piasek do piasku pylastego
 7. Piasek gruby do piasku zagęszczonego
 8. Bardzo zagęszczony piasek do piasku ilastego (Bardzo prekonsolidowany lub scementowany)
 9. Bardzo zwięzłe drobnoziarniste (Bardzo prekonsolidowany lub scementowany).

Warto jednak dodać, że nowsza klasyfikacja jest bardziej precyzyjna i częściej wykorzystywana na świecie.

Na nomogramie klasyfikacyjnym obszary wykresu reprezentujące konkretne rodzaje gruntu wydzielone są liniami funkcji ustalonych w sposób empiryczny na podstawie porównania wskazań CPTU z odwiertami geologicznymi.