Jakie korzyści dają testy sejsmiczne?

Testy sejsmiczne to specjalistyczne badania gruntu, których nie sposób przecenić. Dzięki precyzyjnej analizie otrzymuje się ekspertyzy, które są niezbędne do podjęcia budowlanych, wydobywczych oraz ochronnych działań inwestycyjnych. Są one wykorzystywane przez instytucje i przedsiębiorstwa, które zajmują się eksploatacją złóż naturalnych oraz wznoszeniem bądź modernizacją budynków. Dlaczego są takie cenne?

trawa, podwozie samochodu

Charakterystyka testów sejsmicznych

Sondowanie realizowane wraz z testami sejsmicznymi wiąże się z pomiarem czasu propagacji fali poprzecznej w wybranym gruncie. Czas ten mierzony jest pomiędzy powierzchnią danego terenu a końcówką użytej w badaniu sondy. Innymi słowy, to mierzenie czasu rozchodzenia się fali, w przypadku której drgania cząstek ośrodka mają prostopadły kierunek do kierunku rozchodzenia się. Wyniki uzyskane w testach sejsmicznych, uzupełnione o mechaniczne parametry gruntu pozwalają na przygotowanie niezwykle dokładnych przekrojów i map. Są one ponadto niezbędne do wstępnego rozpoznania podłoża, na którym zaplanowano budowę. Dzięki nim można wyznaczyć moduł odkształcenia i współczynnika Poissona.

Jakie informacje można pozyskać dzięki testom sejsmicznym?

Przeprowadzenie testów sejsmicznych pozwala na uzyskanie niezwykle dokładnych danych o badanym gruncie. Sondowanie to umożliwia:

  • określenie jednorodności budowy podłoża,
  • ustalenie granic pomiędzy poszczególnymi warstwami, które są różne pod względem litologicznym,
  • ustalenie granic pomiędzy nasypowymi oraz rodzimymi,
  • dokonanie wstępnej oceny stopnia skonsolidowania spoistych gruntów,

Informacje te są niezbędne do określenia rodzaju danego gruntu oraz jego stanu. Pozwala na określenie parametrów odkształceniowych oraz wytrzymałościowych.