Jakie urządzenia są wykorzystywane do sondowania CCPTU?

Elektryczne stożki CPT i piezostożki CPTU, którymi dysponuje firma BARS to precyzyjne przyrządy pomiarowe celowo opracowane dla badań geotechnicznych gruntu. Sondy te są wyposażone w czujniki tensometryczne umożliwiające pomiar siły oporów wprowadzania stożka (qc) i tarcia tulei ciernej (fs). Piezostożki CPTU są dodatkowo wyposażone w czujnik ciśnienia (u2) umożliwiający pomiar in-situ ciśnienia porowego w trakcie badania. Wszystkie te parametry są mierzone w sposób ciągły i jednoczesny.

sonda ccptu

Stożki pomiarowe

Dopuszcza się testy z wykorzystaniem stożków o powierzchni przekroju końcówki 10 cm2 oraz 15 cm2 i średnicach odpowiednio 36 mm oraz 44 mm. Kąt wierzchołkowy powinien wynosić 60° dla obu typów stożków. Stożki muszą spełniać wymagania Klasy 1 wg. PN-EN ISO 22476-1.

Powierzchnia tulei ciernej powinna wynosić odpowiednio 150 cm2 (dla średnicy 36 mm), 200 cm2 lub 225 cm2 (dla średnicy 44 mm)

Zamawiający wymaga przestrzegania tolerancji wymiarowych i wytycznych co do dopuszczalnego stopnia zużycia części wymiennych stożka zapisanych w normie PN-EN ISO 22476-1.

UWAGA: Wykonawca powinien wyposażyć każdą maszynę w minimum dwa stożki tego samego typu oraz części zamienne do nich w ilości gwarantującej wykonanie zadania bez zbędnych przestojów.

Filtry porowe

Filtry porowe powinny być wykonane ze spiekanej stali nierdzewnej, brązu, ceramiki lub HDPE. Wielkość porów filtra powinna mieścić się w zakresie od 2 µm do 20 µm. Filtry przed montażem w stożku muszą być saturowane w cieczy w czasie pozwalającym uzyskać pełne nasycenie filtra. Ciecz, sposób oraz czas potrzebny do saturacji określa producent stożków pomiarowych.

UWAGA: Dla uzyskania odpowiedniej jakości wyników pomiaru ciśnienia porowego w badaniu CPTU zamawiający wymaga wymiany filtra na nowy dla każdego kolejnego badania. Wykonawca musi posiadać w terenie badań nowe filtry w ilości, co najmniej równej liczbie przewidzianych do wykonania badań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wielkości zapasu filtrów porowych.