Kategorie geotechniczne gruntu i ich charakterystyka

Badania geotechniczne gruntu to niezbędny element każdej inwestycji budowlanej, mający na celu określenie właściwości gruntów oraz ich przydatności do realizacji planowanego obiektu. W zależności od wyników tych badań warunki gruntowe dzielą się na różne kategorie, które mają wpływ na sposób projektowania i wykonawstwa prac terenowych.

odwiert

Jakie warunki gruntowe wyróżniamy?

  1. Proste warunki gruntowe - występującą w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
  2. Złożone warunki gruntowe - występującą w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
  3. Skomplikowane warunki gruntowe - występującą w przypadku warstw gruntów objętych obecnością niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Znaczenie badań geotechnicznych dla inwestycji budowlanych

Badania geotechniczne gruntu mają kluczowe znaczenie dla każdej inwestycji budowlanej, gdyż pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz jego przydatności do realizacji planowanego obiektu. Biorąc pod uwagę różnorodność gruntów występujących w Polsce, badania geotechniczne są niezbędne do prawidłowego doboru technologii budowlanych oraz rozwiązań konstrukcyjnych.