W jakim celu wykonywane są badania dylatometrem Marchettiego?

Badania z zastosowaniem dylatometru Marchettiego są obecnie powszechnie prowadzone przez geologów inżynierskich w celu wykonania pomiaru parametrów gruntu bezpośrednio w podłożu. Jest to urządzenie pomiarowe, którego zaawansowana konstrukcja pozwala na bardzo precyzyjne określenie wytrzymałości i odkształceń podłoża.

sonda w futerale

Specyfika badań przy użyciu dylatometru

Pomiary parametrów gruntów to jedne z najważniejszych badań przeprowadzanych przez geologów inżynierskich. Bardzo ważną rolę w ich pracy odgrywają przede wszystkim badanie dylatometryczne. Są one wykonywane z zastosowaniem dylatometru. Najczęściej jest to dylatometr Marchettiego (w skrócie DMT; ang. Dilatometer Marcheti Test), gdyż zapewnia najwyższą precyzję pomiarów.

Dylatometr pozwala na trafne rozpoznanie i dokonanie pomiarów gruntu bezpośrednio w podłożu. W swojej konstrukcji jest dość nieskomplikowanym urządzaniem. Składa się ze stalowej, płaskiej płytki penetrometru, wyposażonej w elastyczną, kołową membranę umieszczoną na powierzchni. Ta konstrukcja jest połączona z jednostką kontrolno-pomiarową przy pomocy przewodu pneumatycznego. Za sprawą tego przewodu ciśnienie gazu jest przekazywane na membranę. Bardzo ważną rolę odgrywa płytowa sonda w kształcie ostrza, która jest wciskana w grunt, a membrana sondy się odkształca pod wpływem działającego ciśnienia gazu. To właśnie za sprawą tych odkształceń możliwe jest dokładne określenie parametrów gruntu. Pomiary mogą być wykonywane interwałowo (np. co 20 cm).

Za sprawą badań z zastosowaniem dylatometru możliwe jest m.in.:

  • określenie rodzaju i stanu gruntu,
  • ustalenie profilu podłoża i historii naprężenia w gruncie,
  • oszacowanie wartości parametrów geotechnicznych, takich jak wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, współczynnik spoczynkowego parcia bocznego w gruntach niespoistych i spoistych oraz modułów odkształcenia.

Dylatometr Marchettiego - do jakich gruntów?

Dylatometr Marchettiego znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku gruntów słabonośnych, głównie organicznych (np. torfy, namuły, piaski i pyły próchnicze). Dzięki temu urządzeniu można z dużą dokładnością określić takie parametry jak m.in. odkształcalność i wytrzymałość na ściskanie. Badania dylatometrem wykonywane są również w przypadku glin, pyłów i piasków.